เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 3 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
2 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.8 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
3 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.7 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
4 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.ุ6 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
5 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.5 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
6 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.4 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
7 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.3 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
8 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.5 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
9 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.4 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
10 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.3 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
11 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
12 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
13 15 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การประยุกต์ใช้งานคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) เพื่อการจัดการเรียนรู้" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
14 15 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การพัฒนา Soft Skills ของผู้เรียนด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
15 23 ก.ค. 65 ใบประกาศ สมศ.รอบ 4 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
16 23 ก.ค. 65 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2564 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
17 22 มิ.ย. 65 เกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการ(ออนไลน์) หลักสูตร ARIT Talk 5 : การใช้ Google Classroom สำหรับห้องเรียนออนไลน์ และการจัดการไฟล์อย่างมืออาชีพ 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
18 15 พ.ค. 65 เกียรติบัตร โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษ 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
19 25 เม.ย. 65 อบรม โครงการส่งเสริมโอกาศความเสมอภาคทางการศึกษา 2 2564 สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
20 25 เม.ย. 65 ครูผู้ประสานงานนำนักเรียนเข้าร่วม เทศการภาพยนต์วิทยายาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 17 2 2564 สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
21 23 เม.ย. 65 มาตรฐานที่ 3 การะบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 2 2564 ปฐมวุฒิ บุตรศรี
22 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
23 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
24 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
25 30 มี.ค. 65 ภาพอ้างอิงเกี่ยวกับ วPA ส่วนภาคผนวก รอบการประเมิน1ต.ค.64-31มี.ค.65 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
26 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
27 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
28 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
29 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
30 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
31 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
32 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
33 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
34 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
35 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
36 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
37 30 มี.ค. 65 SAR2/64 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
38 30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นคำคัญ 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
39 25 มี.ค. 65 SARยงยุทธ 2 2564
40 24 มี.ค. 65 ใบเกียรติบัตร ผ่านการอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูสู่วิทยฐานะ ฯ 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
41 24 มี.ค. 65 รางวาลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 2 2564 ไผ่ล้อม บุษมงคล
42 24 มี.ค. 65 โล่ห์รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2563 2 2564 ไผ่ล้อม บุษมงคล
43 24 มี.ค. 65 กรรมการตัดสินการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 2 2564 ไผ่ล้อม บุษมงคล
44 24 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2564 2 2564 ไผ่ล้อม บุษมงคล
45 1 ก.พ. 65 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
46 30 ส.ค. 64 คำสั่งที่ 534/2564 งานประกันคุณภาพ 1.1.3 1 2564 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
47 12 พ.ค. 64 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม
48 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรแข่งขันสภานักเรียน 2 2562
49 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรชนะเลิศสภาดีเด่น 2 2563
50 26 มี.ค. 64 เอกสารรายงานการดำเนินงานการประเมินรางวัลคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2 2563
51 26 มี.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
52 23 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน263 2 2563 กิตติศักดิ์ สุมนนอก
53 23 มี.ค. 64 sar 2 2563 กิตติศักดิ์ สุมนนอก
54 23 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 2 2563 แพรทอง ผาสุขเลิศ
55 23 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 2 2563 แพรทอง ผาสุขเลิศ
56 23 มี.ค. 64 SAR ผลการปฏิบัติงาน ธนูศิลป์ แสนมาโนช 2 2563 ธนูศิลป์ แสนมาโนช
57 22 มี.ค. 64 งานนำเสนอ นางสาววิภาพร แก่นนาคำ 2 2563
58 25 มี.ค. 65 SAR ปีการศึกษา 2563 ครูวิภาพร แก่นนาคำ 2 2563
59 22 มี.ค. 64 2563-2 SAR นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
60 23 มี.ค. 64 SAR ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2 2563 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
61 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงานนางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
62 22 มี.ค. 64 รายงานการปฏิบัติงานนายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา 2 2563 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
63 22 มี.ค. 64 บอร์ดนำเสนอผลงานรองไผ่ล้อม บุษมงคล 2-2563 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
64 22 มี.ค. 64 SARครูยงยุทธ 2 2563
65 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลงานนายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา 2 2563 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
66 22 มี.ค. 64 SAR ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ 2 2563 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
67 22 มี.ค. 64 นำเสนอฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ 2 2563 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
68 23 มี.ค. 64 PPTX นำเสนอ นายธนูศิลป์ แสนมาโนช 2 2563 ธนูศิลป์ แสนมาโนช
69 22 มี.ค. 64 นำเสนองานครูยงยุทธ 2 2563
70 22 มี.ค. 64 SAR ครูธัญญาณี ดีพลงาม 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม
71 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน นางสาวธัญญาณี ดีพลงาม 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม