ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางจาฬุพรรณ เค้าคำ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 ผลการปฎิบัติงานของนางจาฬุพรรณ เค้าคำ 2/2563
30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นคำคัญ 2/2564
30 มี.ค. 65 SAR2/64 2/2564
30 มี.ค. 65 certificate 2/2564
30 มี.ค. 65 certificate 2/2564
30 มี.ค. 65 certificate 2/2564
30 มี.ค. 65 certificate 2/2564
30 มี.ค. 65 certificate 2/2564
30 มี.ค. 65 certificate 2/2564
30 มี.ค. 65 certificate 2/2564
30 มี.ค. 65 certificate 2/2564
30 มี.ค. 65 certificate 2/2564
30 มี.ค. 65 certificate 2/2564
30 มี.ค. 65 certificate 2/2564
30 มี.ค. 65 ภาพอ้างอิงเกี่ยวกับ วPA ส่วนภาคผนวก รอบการประเมิน1ต.ค.64-31มี.ค.65 2/2564
30 มี.ค. 65 certificate 2/2564
30 มี.ค. 65 certificate 2/2564
30 มี.ค. 65 certificate 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
10 ก.ย. 64 ผลการปฎิบัติงานของนางจาฬุพรรณ เค้าคำ โรงเรียน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 1/2564