เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 27 มิ.ย. 67 แก้ไขชื่อรายการ 1 2567
2 2 เม.ย. 66 SAR 2/2565 2 2565
3 8 เม.ย. 66 แก้ไขชื่อรายการ 1 2147483647
4 8 เม.ย. 66 แก้ไขชื่อรายการ 1 2566
5 25 เม.ย. 65 อบรม โครงการส่งเสริมโอกาศความเสมอภาคทางการศึกษา 2 2564 สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
6 25 เม.ย. 65 ครูผู้ประสานงานนำนักเรียนเข้าร่วม เทศการภาพยนต์วิทยายาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 17 2 2564 สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
7 31 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัตงานภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564 2 2564 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
8 30 มี.ค. 65 เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพื้นที่สีเขียว ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 2 2564 ชาริยา แสนขอมดำ
9 30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 2 2564 ชาริยา แสนขอมดำ
10 29 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยะฐานะ) รอบประเมินครั้งที่ 1(1 ตุลาคม 2564 ? 31 มีนาคม 2565) 2 2564 ชาริยา แสนขอมดำ
11 25 มี.ค. 65 SAR ปีการศึกษา 2564 ครูวิภาพร แก่นนาคำ 2 2564
12 25 มี.ค. 65 SARยงยุทธ 2 2564
13 17 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564
14 17 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564
15 17 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564
16 1 มี.ค. 65 เกียรติบัตรงาน Clean Energy Teacher Showcase ครั้งที่ 1 2 2564
17 1 ก.พ. 65 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
18 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 2564
19 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม 2 2564
20 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 2 2564
21 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 2 2564
22 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 2564
23 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 2564
24 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2 2564
25 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 2564
26 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2564
27 14 ต.ค. 64 รายงานการอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-learning) 2 2563 ชาริยา แสนขอมดำ
28 14 ต.ค. 64 รายงานการอบรม หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 2 2563 ชาริยา แสนขอมดำ
29 22 ม.ค. 65 งานนำเสนอการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน นางสาวนิศารัตน์ พวงเกตุ 1 2564
30 11 ก.ย. 64 นำเสนอ SAR 1/2564 ครูรัศมี เทียมแสง 1 2564
31 11 ก.ย. 64 SAR 1/2564 ครูรัศมี เทียมแสง 1 2564
32 10 ก.ย. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 1/2564 1 2564 ชาริยา แสนขอมดำ
33 10 ก.ย. 64 รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2564 นายวีรศักดิ์ จันเสนา 1 2564 วีรศักดิ์ จันเสนา
34 10 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒.๘ ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 1 2564 รัชนี เปาะศิริ
35 10 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 1 2564 รัชนี เปาะศิริ
36 16 ส.ค. 64 ครูดี ศรี น.พ. 2 2563 พรชัย นามภูษา
37 16 ส.ค. 64 โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA) กับการประเมินวิทยฐานะ (ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ) 1 2564 พรชัย นามภูษา
38 16 ส.ค. 64 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 2564 พรชัย นามภูษา
39 16 ส.ค. 64 ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 1 2564 พรชัย นามภูษา
40 16 ส.ค. 64 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 1 2564 พรชัย นามภูษา
41 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร จังหวัดมหาสารคาม 2 2564
42 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2 2564
43 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร คุรุสภา 2 2564
44 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 2564
45 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2 2564
46 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร PLC 1 2563 รัชนี เปาะศิริ
47 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรแข่งขันสภานักเรียน 2 2562
48 30 มี.ค. 64 รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 2562 รัชนี เปาะศิริ
49 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร PLC 2 2563
50 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรOBEC AWARE ระดับชาติ 1 2562 รัชนี เปาะศิริ
51 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรชนะเลิศสภาดีเด่น 2 2563
52 27 มี.ค. 64 เกียรติบัตร OBEC AWARD ระดับชาติ 2 2561 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
53 8 เม.ย. 66 แก้ไขชื่อรายการ 1 2565
54 23 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน263 2 2563 กิตติศักดิ์ สุมนนอก
55 23 มี.ค. 64 sar 2 2563 กิตติศักดิ์ สุมนนอก
56 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน นางสาวนิศารัตน์ พวงเกตุ 2 2563
57 23 มี.ค. 64 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2563 นางสาวชาริยา แสนขอมดำ 2 2563 ชาริยา แสนขอมดำ
58 23 มี.ค. 64 โครงงานคุณธรรม 2 2563 ภัทรพล ไปเจอะ
59 23 มี.ค. 64 นำเสนอผลงานในปี2563 2 2563 ภัทรพล ไปเจอะ
60 23 มี.ค. 64 รายงานการประเมินผลตนเอง 2 2563 ภัทรพล ไปเจอะ
61 23 มี.ค. 64 นำเสนอการปฏิบัติงาน 2 2563 สาคร แสนยากุล
62 23 มี.ค. 64 SAR 2 2563 สาคร แสนยากุล
63 23 มี.ค. 64 SAR ผลการปฏิบัติงาน ธนูศิลป์ แสนมาโนช 2 2563 ธนูศิลป์ แสนมาโนช
64 23 มี.ค. 64 นำเสนอแนะนำตัวเอง 2 2563 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
65 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน2_2563 2 2563 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
66 22 มี.ค. 64 งานนำเสนอ นางสาววิภาพร แก่นนาคำ 2 2563
67 25 มี.ค. 65 SAR ปีการศึกษา 2563 ครูวิภาพร แก่นนาคำ 2 2563
68 22 มี.ค. 64 งานนำเสนอผลการปฏิบบัติงาน 2 2563 จุรีรัตน์ เทียงคำ
69 22 มี.ค. 64 รายงงานผลการปฏิบัติงาน 2 2563 จุรีรัตน์ เทียงคำ
70 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 2 2563 ศศิธร พาบุ
71 23 มี.ค. 64 นำเสนอ ppt ของนายวีรศักดิ์ จันเสนา 2 2563 วีรศักดิ์ จันเสนา
72 22 มี.ค. 64 SAR รายงานผลการปฏิบัติงาน พรชัย นามภูษา 2 2563 พรชัย นามภูษา
73 22 มี.ค. 64 SAR นางสาวจิราวรรณ ภูวนารถ 2/2563 2 2563
74 23 มี.ค. 64 SAR ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2 2563 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
75 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2/2563 2 2563 ชาริยา แสนขอมดำ
76 22 มี.ค. 64 sar ครูสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย 2 2563
77 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 2 2563
78 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2563
79 22 มี.ค. 64 SAR ครูรัศมี เทียมแสง 2 2563
80 22 มี.ค. 64 SARครูยงยุทธ 2 2563
81 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน ครูรัศมี เทียมแสง 2 2563
82 22 มี.ค. 64 SAR ครูสุนิสา 2-63 2 2563 สุนิสา สวัสดิ์ทอง
83 22 มี.ค. 64 SRA รายงานผลการปฏิบัติงานของนางรัชนี เปาะศิริ 2 2563 รัชนี เปาะศิริ
84 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน นางรัชนี เปาะศิริ 2 2563 รัชนี เปาะศิริ
85 22 มี.ค. 64 นางชัดชนพ คุณโกทา (รายงานผลการฏิบัติงาน (SAR) 2/2563) 2 2563
86 22 มี.ค. 64 นางชัดชนพ คุณโกทา (นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน 2/2563) 2 2563
87 22 มี.ค. 64 PPT ประกอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล 2-2563 2 2563
88 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) 2 2563
89 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2563 2 2563 สุนิสา สวัสดิ์ทอง
90 22 มี.ค. 64 การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 2 2563 ศศิธร พาบุ
91 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน พรชัย นามภูษา 2 2563 พรชัย นามภูษา
92 22 มี.ค. 64 นำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติงาน จิราวรรณ ภูวนารถ 2 2563
93 22 มี.ค. 64 SAR ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ 2 2563 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
94 22 มี.ค. 64 นำเสนอฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ 2 2563 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
95 23 มี.ค. 64 PPTX นำเสนอ นายธนูศิลป์ แสนมาโนช 2 2563 ธนูศิลป์ แสนมาโนช
96 22 มี.ค. 64 นำเสนองานครูยงยุทธ 2 2563
97 22 มี.ค. 64 SAR ครูธัญญาณี ดีพลงาม 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม
98 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน นางสาวธัญญาณี ดีพลงาม 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม
99 22 มี.ค. 64 นำเสนองานธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2 2563 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน