ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายภัทรพล ไปเจอะ
ตำแหน่งครู
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
23 มี.ค. 64 รายงานการประเมินผลตนเอง 2/2563
23 มี.ค. 64 นำเสนอผลงานในปี2563 2/2563
23 มี.ค. 64 โครงงานคุณธรรม 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร