ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวธัญญาณี ดีพลงาม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนองาน นางสาวธัญญาณี ดีพลงาม 2/2563
22 มี.ค. 64 SAR ครูธัญญาณี ดีพลงาม 2/2563
12 พ.ค. 64 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 2/2563
1 ก.พ. 65 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 2/2564
23 ก.ค. 65 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2564 2/2564
23 ก.ค. 65 ใบประกาศ สมศ.รอบ 4 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร