เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 31 มี.ค. 65 แก้ไขชื่อรายการ 2 2564 สุลัดดา อะเวลา
2 28 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 2 2564 ลำใย นามวิชา
3 28 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 สุลัดดา อะเวลา
4 9 ก.ย. 64 แก้ไขชื่อรายการ 1 2564 ลำใย นามวิชา
5 23 มี.ค. 64 SAR 2 2563 สุลัดดา อะเวลา
6 23 มี.ค. 64 sar ลำใย นามวิชา 2 2563 ลำใย นามวิชา
7 23 มี.ค. 64 นำสนอลงาน ลำใย นามวิชา 2 2563 ลำใย นามวิชา
8 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน นางสาวสุลัดดา อะเวลา 2 2563 สุลัดดา อะเวลา