เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 25 มี.ค. 65 SAR. ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต 2 2564
2 11 ก.ย. 64 นำเสนอ SAR 1/2564 ครูรัศมี เทียมแสง 1 2564
3 11 ก.ย. 64 SAR 1/2564 ครูรัศมี เทียมแสง 1 2564
4 16 ส.ค. 64 ครูดี ศรี น.พ. 2 2563 พรชัย นามภูษา
5 16 ส.ค. 64 โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA) กับการประเมินวิทยฐานะ (ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ) 1 2564 พรชัย นามภูษา
6 16 ส.ค. 64 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 2564 พรชัย นามภูษา
7 16 ส.ค. 64 ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 1 2564 พรชัย นามภูษา
8 16 ส.ค. 64 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 1 2564 พรชัย นามภูษา
9 23 มี.ค. 64 PowerPoint(ครูพัทธนัย) 2 2563 พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์
10 23 มี.ค. 64 รายงานประเมินตนเองSAR(ครูพัทธนัย) 2 2563 พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์
11 23 มี.ค. 64 SAR จักราวุธ 2 2563
12 23 มี.ค. 64 นำเสนองานระเบียบวินัย ผช.จักราวุธ 2 2563
13 22 มี.ค. 64 SAR รายงานผลการปฏิบัติงาน พรชัย นามภูษา 2 2563 พรชัย นามภูษา
14 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน พรชัย นามภูษา 2 2563 พรชัย นามภูษา