ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายพัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์
ตำแหน่งครู
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
23 มี.ค. 64 รายงานประเมินตนเองSAR(ครูพัทธนัย) 2/2563
23 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 0/0
23 มี.ค. 64 PowerPoint(ครูพัทธนัย) 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร