เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 15 ก.ย. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางอรุณี มะทิตะโน ภาคเรียนที่ 1/64 1 2564
2 14 ก.ย. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
3 10 ก.ย. 64 SARครูพยอม 1 2564 พยอม ภูหัวไร่
4 10 ก.ย. 64 เกียรติบัตรการอบรม 1 2564 พยอม ภูหัวไร่
5 10 ก.ย. 64 SAR นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา ภาคเรียนที่ 1/2564 1 2564 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
6 8 ก.ย. 64 ผลการพัฒนาตนเอง 1 2564 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
7 30 มี.ค. 64 SAR ภาคเรียนที่ 2 /63 ครูอรุณี มะทิตะโน 2 2563
8 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค 2 2563 พักตร์จิรา ปิดตาทะโน
9 23 มี.ค. 64 SAR นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
10 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานนางอุทัยรัตน์ นามพลแสน 2 2563
11 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงาน นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
12 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2 2563 สุรางค์ ประทุมเมศ
13 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา