ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายศุฑาวัฒน์ ไชยสา
ตำแหน่งครู
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2/2563
22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2/2563
22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 2/2563
22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2/2563
22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงาน นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา 2/2563
23 มี.ค. 64 SAR นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา 2/2563
8 ก.ย. 64 ผลการพัฒนาตนเอง 1/2564
10 ก.ย. 64 SAR นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา ภาคเรียนที่ 1/2564 1/2564
30 ก.ย. 65 PA 1 นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา ปีงบประมาณ 2565 1/2565
30 ก.ย. 65 PA 2 นายศุฑาวัฒน์ ปีงบประมาณ 2565 1/2565
30 ก.ย. 65 รายงานประเด็นท้าทาย นายศุฑาวัฒน์ ปีงบประมาณ 2565 1/2565
30 ก.ย. 65 คู่มือ active learning 1/2565
30 ก.ย. 65 คู่มือ learning loss 1/2565

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
30 ก.ย. 64 เกียรติบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 1/2564