ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวพยอม ภูหัวไร่
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานนางสาวพยอม ภูหัวไร่ 2/2563
23 มี.ค. 64 SARครูพยอม 2/2563
10 ก.ย. 64 SARครูพยอม 1/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
21 มี.ค. 64 เกียรติบัตรการอบรม เขต/จังหวัด กรมศาสนา 1/2564