เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 25 เม.ย. 65 อบรม โครงการส่งเสริมโอกาศความเสมอภาคทางการศึกษา 2 2564 สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
2 25 เม.ย. 65 ครูผู้ประสานงานนำนักเรียนเข้าร่วม เทศการภาพยนต์วิทยายาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 17 2 2564 สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
3 31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่3 2 2564 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์
4 28 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 2 2564 ลำใย นามวิชา
5 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ? ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2 2564 ปราณี นิตยะ
6 25 มี.ค. 65 นำเสนอ SAR 2 2564 กาญจนา พิมพ์แสง
7 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR 2 2564 กาญจนา พิมพ์แสง
8 25 มี.ค. 65 SAR. ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต 2 2564
9 25 มี.ค. 65 SARยงยุทธ 2 2564
10 15 ก.ย. 64 รายงานผลการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
11 14 ก.ย. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
12 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
13 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรหลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ปัง 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
14 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Online อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
15 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรหลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Norma 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
16 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมครูในการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement: PA) 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
17 10 ก.ย. 64 SARครูพยอม 1 2564 พยอม ภูหัวไร่
18 10 ก.ย. 64 เกียรติบัตรการอบรม 1 2564 พยอม ภูหัวไร่
19 9 ก.ย. 64 แก้ไขชื่อรายการ 1 2564 ลำใย นามวิชา
20 8 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ 3 1 2564 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์
21 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 2 2563 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์
22 31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 สุธาสินี บุญมา
23 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรแข่งขันสภานักเรียน 2 2562
24 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรชนะเลิศสภาดีเด่น 2 2563
25 23 มี.ค. 64 โครงงานคุณธรรม 2 2563 ภัทรพล ไปเจอะ
26 23 มี.ค. 64 นำเสนอผลงานในปี2563 2 2563 ภัทรพล ไปเจอะ
27 23 มี.ค. 64 รายงานการประเมินผลตนเอง 2 2563 ภัทรพล ไปเจอะ
28 23 มี.ค. 64 SAR รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองนางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์ 2 2563 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์
29 23 มี.ค. 64 sar ลำใย นามวิชา 2 2563 ลำใย นามวิชา
30 23 มี.ค. 64 SARครูพยอม 2 2563 พยอม ภูหัวไร่
31 23 มี.ค. 64 นำสนอลงาน ลำใย นามวิชา 2 2563 ลำใย นามวิชา
32 22 มี.ค. 64 นำเสนอกลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 2 2563 ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา
33 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน sar ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา 2 2563 ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา
34 22 มี.ค. 64 SAR ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต (งานเอกสาร) 2 2563
35 22 มี.ค. 64 SAR ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต (นำเสนองาน) 2 2563
36 22 มี.ค. 64 นำเสนองานสุธาสินี บุญมา 2 2563 สุธาสินี บุญมา
37 22 มี.ค. 64 นำเสนองานSARสุธาสินี บุญมา 2 2563 สุธาสินี บุญมา
38 22 มี.ค. 64 รายงานการปฏิบัติงานนายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา 2 2563 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
39 22 มี.ค. 64 SARครูยงยุทธ 2 2563
40 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลงานนายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา 2 2563 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
41 22 มี.ค. 64 นางจรุพรรณ ขุนหาร 2 2563 จารุพรรณ สิงห์แก้ว
42 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานนางสาวพยอม ภูหัวไร่ 2 2563 พยอม ภูหัวไร่
43 22 มี.ค. 64 นำเสนอการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 2 2563 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์
44 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี 2 2563 สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี
45 22 มี.ค. 64 นำเสนองานครูยงยุทธ 2 2563