ข้อมูลบุคลากร



ชื่อ-สกุลนางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนอการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 2/2563
23 มี.ค. 64 SAR รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองนางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์ 2/2563
8 ก.ย. 64 แก้ไขชื่อรายการ 0/0
8 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ 3 1/2564
31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่3 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
1 ก.พ. 64 เกียรติบัตรโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) อื่นๆ สำนักงานเลขาธิการคุรุุสภา 2/2563