ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
ตำแหน่ง
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
25 เม.ย. 65 ครูผู้ประสานงานนำนักเรียนเข้าร่วม เทศการภาพยนต์วิทยายาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 17 2/2564
25 เม.ย. 65 อบรม โครงการส่งเสริมโอกาศความเสมอภาคทางการศึกษา 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร