ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนองาน sar ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา 2/2563
22 มี.ค. 64 นำเสนอกลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร