ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสุธาสินี บุญมา
ตำแหน่ง
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนองานSARสุธาสินี บุญมา 2/2563
22 มี.ค. 64 นำเสนองานสุธาสินี บุญมา 2/2563
31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร