เกียรติบัตร /รางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 

# วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปี เทอม เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 30 ก.ย. 64 เกียรติบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2564 1 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
2 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรหลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ปัง เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2564 1 นัฐพล หาญสำโรง
3 26 ส.ค. 64 เกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2564 1 นัฐพล หาญสำโรง
4 14 ส.ค. 64 SAR ครูปฐมวุฒิ บุตรศรี อื่นๆ กระทรวงศึกษาธิการ 2564 2 ปฐมวุฒิ บุตรศรี
5 14 ส.ค. 64 เกียรติบัตรการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Online อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2564 1 นัฐพล หาญสำโรง
6 31 ก.ค. 64 เกียรติบัตรหลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Norma เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2564 1 นัฐพล หาญสำโรง
7 24 ก.ค. 64 เกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมครูในการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement: PA) เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2564 1 นัฐพล หาญสำโรง
8 17 ก.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ประเทศ สพฐ. 2564 1 นัฐพล หาญสำโรง
9 21 มี.ค. 64 เกียรติบัตรการอบรม เขต/จังหวัด กรมศาสนา 2564 1 พยอม ภูหัวไร่
10 3 ก.พ. 64 เกียรติบัตร อื่นๆ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2563 2 กานต์มณี บุญมี
11 25 พ.ค. 63 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค ภาค กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 2563 2 พักตร์จิรา ปิดตาทะโน
12 1 ม.ค. 13 รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2564 2 กาญจนา พิมพ์แสง
13 1 ม.ค. 13 นำเสนอ SAR เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2564 2 กาญจนา พิมพ์แสง