เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 25 มี.ค. 65 เกียรติบัตรอบรมการใช้งานด้านระบบมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย (MOE) 2 2564 มนิดา บุญยัสสะ
2 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา2564 2 2564 มนิดา บุญยัสสะ
3 24 มี.ค. 65 ใบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ 3 ดาว 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
4 17 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564
5 17 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564
6 17 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564
7 1 มี.ค. 65 เกียรติบัตรงาน Clean Energy Teacher Showcase ครั้งที่ 1 2 2564
8 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 2564
9 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม 2 2564
10 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 2 2564
11 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 2 2564
12 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 2564
13 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 2564
14 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2 2564
15 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 2564
16 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2564
17 22 ม.ค. 65 งานนำเสนอการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน นางสาวนิศารัตน์ พวงเกตุ 1 2564
18 9 ก.ย. 64 แก้ไขชื่อรายการ 1 2564 ลำใย นามวิชา
19 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร จังหวัดมหาสารคาม 2 2564
20 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2 2564
21 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร คุรุสภา 2 2564
22 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 2564
23 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2 2564
24 30 มี.ค. 64 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 2 2564 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
25 30 มี.ค. 64 รางวัลผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 2 2564 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
26 30 มี.ค. 64 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขต/จังหวัด 2 2562 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
27 30 มี.ค. 64 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค 2 2562 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
28 30 มี.ค. 64 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ 1 2562 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
29 23 มี.ค. 64 SAR 63 ครูนิจพร จันทรดี 2 2563 นิจพร จันทรดี
30 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน นางสาวนิศารัตน์ พวงเกตุ 2 2563
31 23 มี.ค. 64 SAR 2 2563 สุลัดดา อะเวลา
32 23 มี.ค. 64 sar ลำใย นามวิชา 2 2563 ลำใย นามวิชา
33 23 มี.ค. 64 นำสนอลงาน ลำใย นามวิชา 2 2563 ลำใย นามวิชา
34 22 มี.ค. 64 งานนำเสนอผลการปฏิบบัติงาน 2 2563 จุรีรัตน์ เทียงคำ
35 22 มี.ค. 64 รายงงานผลการปฏิบัติงาน 2 2563 จุรีรัตน์ เทียงคำ
36 22 มี.ค. 64 SAR นางสาวจิราวรรณ ภูวนารถ 2/2563 2 2563
37 22 มี.ค. 64 นำเสนองานมนิดา บุญยัสสะ 2 2563 มนิดา บุญยัสสะ
38 22 มี.ค. 64 SAR นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 2 2563 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
39 22 มี.ค. 64 นำเสนองานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ห้องเรียนปกติ) นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ 2 2563 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
40 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคลวรัทภพ ศรีวรรณะ 2 2563 วรัทภพ ศรีวรรณะ
41 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน นางสาวสุลัดดา อะเวลา 2 2563 สุลัดดา อะเวลา
42 22 มี.ค. 64 นำเสนองานวรัทภพ ศรีวรรณะ 2 2563 วรัทภพ ศรีวรรณะ
43 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี 2 2563 สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี
44 22 มี.ค. 64 นำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติงาน จิราวรรณ ภูวนารถ 2 2563
45 22 มี.ค. 64 นำเสนองานมนิดา บุญยัสสะ 2 2563 มนิดา บุญยัสสะ