เกียรติบัตร /รางวัล

 

# วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปี เทอม เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 15 ก.พ. 65 เกียรติบัตรอบรมการใช้งานด้านระบบมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย (MOE) นานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564 1