ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางรัชนี เปาะศิริ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน นางรัชนี เปาะศิริ 2/2563
22 มี.ค. 64 SRA รายงานผลการปฏิบัติงานของนางรัชนี เปาะศิริ 2/2563
10 ก.ย. 64 แก้ไขชื่อรายการ 0/0
10 ก.ย. 64 แก้ไขชื่อรายการ 0/0
10 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 1/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
16 มี.ค. 62 เกียรติบัตรOBEC AWARE ระดับชาติ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2562
26 ส.ค. 62 รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม 2/2562
1 ก.พ. 64 เกียรติบัตร PLC ประเทศ คุรุสภา 1/2563
10 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒.๘ ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1/2564