ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางปิยนาถ ภิบาลจอมมี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน2_2563 2/2563
23 มี.ค. 64 นำเสนอแนะนำตัวเอง 2/2563
25 มี.ค. 65 แก้ไขชื่อรายการ 0/0
31 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัตงานภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร