ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางอริญชยา ยันต์รัมย์
ตำแหน่งครู
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2/2564
10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 2/2565

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 วิชาการ 2/2565
1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.3 วิทยาศาสตร์ 2/2565
1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.4 วิชาการ 2/2565
1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.5 วิชาการ 2/2565
1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.6 วิชาการ 2/2565
1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.3 ประกันคุณภาพ 2/2565
1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.4 สุขภาวะ 2/2565
1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ศิลปะ ดนตรี กีฬา 2/2565
1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.ุ6 ประกันคุณภาพ 2/2565
1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.7 ประกันคุณภาพ 2/2565
1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.8 ประกันคุณภาพ 2/2565
1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 3 ประกันคุณภาพ 2/2565
1 ม.ค. 13 แก้ไขชื่อรายการ งานประกันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 1/2565