ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางนิรพร จันทรเสนา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
1 ม.ค. 13 SAR ครูนิรพร จันทรเสนา เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2/2564