ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางธรรมภรณ์ ปักกาเร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 รายงานการปฏิบัติงานครูธรรมภรณ์ ปักกาเร 2/2563
22 มี.ค. 64 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครูธรรมภรณ์ ปักกาเร 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
1 ก.พ. 64 เกีบรติบัตรโครงการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2/2563
26 มี.ค. 65 แก้ไขชื่อรายการ TEAM ธีรกุลภูมิปัญญา 2/2564