ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางแสงเดือน โยมไธสง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฎบัติงาน ปีการศึกษา 2563 2/2563
23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ปีการศึกษา 2563 2/2563
25 มี.ค. 65 แก้ไขชื่อรายการ 0/0

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
5 มี.ค. 65 เกียรติบัตร อื่นๆ พว. 2/2564