ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางนุชรินทร์ ปินะกาตาโพธิ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนองานนุชรินทร์ ปีนะกาตาโพธิ์ 2/2563
23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานนุชรินทร์ 2.63 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร