ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางกัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ
ตำแหน่งครู
 
ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค22201
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ค่ะ

 
   

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 เผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงาน กัญญ์ณพัชญ์ 2/2563
22 มี.ค. 64 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร