• การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.3/1-9 - ครูนงนุช นามภูษา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

โครงสร้างรายวิชา

                                                                        โครงสร้างรายวิชา
 
รหัสวิชา อ23205                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                       วิชา การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                        จำนวน  20  ชั่วโมง                        0.5 หน่วยกิต
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง
น้ำหนักคะแนน
Lucas
 
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถแยก และอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง บทความ ความเรียงสั้นๆ ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
3. นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน
4. นักเรียนมีความตระหนักในความสำคัญและมีเจตคติที่ดีในการอ่าน
 
หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์จากบทสนทนา ฝึกการอ่านออกเสียง วิเคราะห์ความหมายจากบทความ บทสนทนา สามารถแสดงความคิดเห็น และนำเสนอประสบการณ์ของตนเองได้ 3    10
 
Neo’s Family
 
 
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถแยก และอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง บทความ ความเรียงสั้นๆ ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
3. นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน
4. นักเรียนมีความตระหนักในความสำคัญและมีเจตคติที่ดีในการอ่าน
หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ และอ่านบทความ 5 10
My hometown ผลการเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถอ่านบทความ เรื่องสั้น หรือข้อความต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้
2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง  เข้าใจความหมายของคำศัพท์ และนำไปใช้ในการแต่งประโยคได้
3. นักเรียนสามารถแยกความแตกต่างของหน้าที่ของคำ (part of speech) ได้
4. นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน  
 
หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวันสำคัญของบุคคล และฝึกอ่านข้อความบรรยาย ให้ข้อมูลต่างๆ ฝึกการอ่านภาษาภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านออกเสียง 5      15
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระสำคัญ จำนวน
ชั่วโมง
น้ำหนักคะแนน
Water Park
ผลการเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถอ่านบทความ เรื่องสั้น หรือข้อความต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้
2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง  เข้าใจความหมายของคำศัพท์ และนำไปใช้ในการแต่งประโยคได้
3. นักเรียนสามารถแยกความแตกต่างของหน้าที่ของคำ (part of speech) ได้
4. นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน  
 
 
หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด และฝึกอ่าน ข้อความบรรยาย ให้ข้อมูลต่างๆ และได้ฝึกการทำงานงานเป็นระบบ รวมทั้งภาษาหน้าที่ของคำ ฝึกการอ่านภาษาภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านออกเสียง และเจตคติที่ดีในการอ่าน
 
5 15
Anna’s Birthday
ผลการเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถอ่านบทความ เรื่องสั้น หรือข้อความต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้
2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง  เข้าใจความหมายของคำศัพท์ และนำไปใช้ในการแต่งประโยคได้
3. นักเรียนสามารถแยกความแตกต่างของหน้าที่ของคำ (part of speech) ได้
4. นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน  
 
หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู้การเล่าเรื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่นวันเกิดเรียนรู้คำศัพท์จากบทความบรรยาย เรียนรู้คำศัพท์ และแสดงความคิดเห็นอยากเหมาะสม และฝึกการอ่านออกบทกลอนอย่างถูกต้อง 2 10
สอบกลางภาค             20
สอบปลายภาค             20

เข้าดู : 995 ครั้ง