• การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.3/1-9 - ครูนงนุช นามภูษา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายวิชาเพิ่มเติม 
 23205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                   เวลา 20 ชั่วโมง                       จำนวน 0.5 หน่วยกิต
..............................................................................................................................................................................
          ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจงคำอธิบาย         
และคำบรรยาย การเลือกและขอร้องให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย หลักการอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศโฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้น(skit)การอธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งการระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ   
การจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์ความ การสรุปความ การตีความ และการแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
          โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา คือฟัง พูด อ่านและเขียน การอธิบาย การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ตลอดจนมีสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผลการเรียนรู้ 
1.       ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำบรรยายที่ฟัง และอ่าน
2.       เลือกและข้อร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอย่างคล่องแคล่ว
3.       อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน
4.       อธิบายและเขียนประโยคข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่านรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟัง หรืออ่าน
5.       จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ        
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

เข้าดู : 1329 ครั้ง