• การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.3/1-9 - ครูนงนุช นามภูษา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

แผนการจัดการเรียนรู้

 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ           รหัสวิชา อ 23101ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษ4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    2      หน่วยการเรียนรู้ที่    5     เรื่อง   First Day At School          เวลาเรียน 9  คาบ
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 ม.2/1, ต 1.1 ม.2/4
สาระที่ 2  : ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน –
สาระที่ 3  : ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน –
สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ม.2/1
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
   1.แสดงบทบาทสมมติจากบทสนทนาที่ฟังและอ่านได้
   2.บอกรายละเอียดจากข้อมูลที่ฟังและอ่านได้
3. สาระสำคัญ
หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทสนทนา เข้าใจบทสนทนาที่อ่านและฟัง
 เขียนกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและเขียนเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของไทยกับต่างประเทศ พูดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว และค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของประเทศต่าง ๆ แล้วนำเสนอผลงานการค้นคว้า
4. สมรรถนะของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การใช้เทคโนโลยี 
5. สาระการเรียนรู้
    ความรู้ (K)
- การฟัง  : ระบุรายละเอียด
- การพูด  : สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
- การอ่าน : อ่านออกเสียงและระบุรายละเอียด
- การเขียน : เขียนเปรียบเทียบและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
    ทักษะที่สำคัญ (P)
           -ระดมพลังสมอง
              - การระบุ
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
              -ใฝ่เรียนรู้ : ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
6. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทักษะศตวรรษที่ 21
    การเรียนรู้ 3R x 8C
    ………. Reading (อ่านออก)
    ………. (W)Riting (เขียนได้)
    ………. (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น)
    ………. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
    ………. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
   ………. ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
    ………. ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
    ………. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
    ………. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    ………. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
    ………. ทักษะการเปลี่ยนแปลง
   ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
    ………. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
    ………. การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
    ………. ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
    ………. การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได้
    ………. ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ
   คุณลักษณะสำหรับศตวรรษที่ 21
    ………. คุณลักษณะด้านการทำงาน ได้แก่ การปรับตัว ความเป็นผู้นำ
    ………. คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง
    ………. คุณลักษณะด้านศีลธรรม ได้แก่ ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์
 
 
 
 
 
 
 
7. การบูรณาการ
      ส่งเสริมประชาธิปไตย
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
      เศรษฐกิจพอเพียง
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
      บูรณาการกับกลุ่มสาระ........การงานอาชีพ....................................
      โรงเรียนวิถีพุทธ
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
      โรงเรียนสีเขียว
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
8. ชิ้นงานหรือภาระงาน
    - ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดข้อ A และ B ในหนังสือแบบฝึกหัด New World 2 หน้า 1เพื่อส่งเสริม
     ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เรื่อง School Subjects และ Ordinal Numbers (ดูเฉลยท้ายเล่ม)
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 
ชั่วโมงที่ 1
กิจกรรม New Language
1. นำเข้าสู่บทเรียน                                                                                                                    
- ครูพูดแนะนำตนเองและบอกข้อมูลส่วนตัวของครูโดยย่อให้นักเรียนฟัง
- ครูให้นักเรียนแนะนำตนเองและบอกข้อมูลส่วนตัวแก่เพื่อนและครู โดยใช้โครงสร้าง ดังนี้
- I’m (…..first name + last name….). My favorite subject is English.
ครูพยายามให้นักเรียนพูดและครูไม่แก้ไขข้อผิดพลาดในขณะทีนักเรียนพูด และให้นักเรียนพูดหน้าชั้น เรียนจนครบทุกคน
- ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนำหน้านาม โดยเขียนบนกระดาน ดังนี้
- Mr. ใช้กับผู้ชาย
- Mrs. ใช้กับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว
- Miss ใช้กับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน
- Ms. ใช้ได้ทั้งกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว และยังไม่แต่งงาน
- ครูชี้ไปที่นักเรียน 1 คน แล้วพูดว่า This is (name). และครูให้นักเรียนคนนั้นพูดว่า I’m (name). เสร็จแล้วนักเรียนคนเดิมชี้ไปที่เพื่อนแล้วพูดเหมือนที่ครูพูดแล้วนักเรียนคนที่เพื่อนชี้ก็พูดแนะนำตนเองเหมือนที่เพื่อนทำ ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้จน ครบทุกคน
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
- ครูบอกนักเรียนว่า ในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้ฟังและอ่านบทสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของบุคคล แล้วสามารถบอกรายระเอียดของข้อมูลที่ได้จากการฟังและอ่าน และแสดงบทบาทสมมติได้
3. ฟังและอ่านข้อมูลของบุคคล
- ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียน หน้า 2 ให้นักเรียนดูรูปภาพและให้นักเรียนบอกว่า นักเรียนเห็นอะไรในรูปภาพ โดยครูใช้คำถามนำเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนพูด ดังนี้
- Who are the people?
- Where are they?
- How old are they?
- What are they doing?
- ครูเขียนคำถามในกิจกรรม New Language จากหนังสือเรียน หน้า 2 บนกระดาน และอ่านออกเสียงคำถาม
ให้นักเรียนฟัง Is your school the same or different from this one? How? และครูอธิบายความหมายของคำถามให้นักเรียนเข้าใจ ครูให้นักเรียนอาสาสมัครตอบ โดยครูเสนอแนะแนวความคิดในการตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษว่า
- We wear uniforms to school.
- We can’t talk in the halls.
- ครูให้นักเรียนดูถ้อยคำพูดจากกรอบคำพูดในกิจกรรม New Language ในหนังสือเรียน หน้า 2 และให้นักเรียนอ่านออกเสียงสำนวนการทักทายที่นักเรียนทราบ
- ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 1 Track 2 ให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนชี้ไปที่คนที่พูดสำนวนนักเรียนได้ยิน
- ครูเขียนตัวอย่างบทสนทนา แล้วให้นักเรียนอ่านให้ครูฟัง จำนวน 1 ประโยคให้ครูฟัง หลังจากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ฝึกอ่านบทสนทนาในกิจกรรม New Language ในหนังสือเรียน หน้า 2
กิจกรรมการเรียนรู้
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 3 คน ให้นักเรียนใช้ข้อมูลจริงของนักเรียนเองแสดงบทบาทสมมติจากบทสนทนาดังกล่าว
- ครูให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นและให้แต่ละคนพูดแนะนำตนเองให้เพื่อนรู้จักและคุยกับเพื่อน ถามเพื่อนว่า เรียนอยู่ระดับอะไร มีครูชื่ออะไร และสอนวิชาอะไร โดยให้นักเรียนใช้บทสนทนาจากหนังสือเรียนเป็นตัวอย่าง
- ครูประเมินโดยใช้แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้
- ครูให้นักเรียนจับคู่และทำกิจกรรมหาข้อมูลพื้นฐานของคู่ของตนเอง โดยให้นักเรียนผลัดเปลี่ยนกัน
แนะนำตนเองโดยครูกำหนดโครงสร้างการฝึก ดังนี้
- This is (name), และให้นักเรียนเพิ่มข้อมูลประมาณ 1-2 รายการ
- ครูเขียนคำว่า Who’s และ I’m บนกระดาน และอธิบายว่า 2 คำนี้เป็นรูปย่อของ Who is และ I am หลังจากนั้น ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างคำในรูปย่อตัวอื่นและให้บอกรูปเต็มด้วย
- ครูให้นักเรียนดูหัวข้อ School Subjects ในหนังสือเรียน หน้า 2 แล้วให้นักเรียนบรรยายสิ่งที่เห็น
- ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 1 Track 3 ให้นักเรียนฟังและกล่าวตาม
- ครูให้นักเรียนจับคู่และบอกรายวิชาที่นักเรียนกำลังเรียน
- ครูเขียนข้อมูล Classmates ในหนังสือเรียน หน้า 3 บนกระดาน ครูอ่านให้นักเรียนฟัง และชี้ไปที่ตำแหน่งชื่อของบุคคลในบทอ่าน ดังนี้- Michael is first in line. Ashley is second, Vicky is third, and Natalie is fourth. Blake is fifth, and Wayneis last.
- ครูทบทวนเรื่อง Ordinal numbers จำนวน 10 อันดับ อธิบายนักเรียนว่าเป็นเลขที่ใช้บอกตำแหน่งหรือลำดับ และครูเขียน Ordinal numbers ทั้ง 10 อันดับบนกระดานดำ ครูออกเสียง Cardinal numbers และให้นักเรียนบอกOrdinal numbers
- ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับภาพในหัวข้อ Classmates ในหนังสือเรียน หน้า 3 ให้นักเรียนตอบพร้อมกัน โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ Who’s first in line? What place in line is Vicky? และหลังจากนั้น ครูให้นักเรียนจับคู่ผลัดเปลี่ยนกันถาม-ตอบโดยใช้ข้อมูลจากหัวข้อ Classmates
- ครูให้นักเรียนดูแผนผังเกี่ยวกับชื่อคนและวิชาที่ชอบเรียนมากที่สุดจากหัวข้อ Classmates ในหนังสือเรียน หน้า 3ให้นักเรียนอ่านออกเสียงชื่อคนและรายวิชาที่ชอบจากแผนผังพร้อมกัน หลังจากนั้น ครูอ่านออกเสียงชื่อบุคคลเหล่านั้น และนักเรียนพูดรายวิชาที่บุคคลนั้นๆ ชอบมากที่สุด
- ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมสำรวจ โดยให้นักเรียนเดินไปรอบ ๆ ห้องเรียน แล้วถามเพื่อนอย่างน้อย 5 คน เกี่ยวกับวิชาที่นักเรียนชอบมากที่สุด หลังจากนั้น ให้นักเรียนเปรียบเทียบคำตอบที่ได้มาและครูสำรวจนักเรียนทั้งชั้น โดยครูพูดชื่อวิชา และให้นักเรียนที่ชอบรายวิชายกมือขึ้น
- ครูและนักเรียนอ่านประโยคบอกเล่าในกิจกรรม Language Check ในหนังสือเรียน หน้า 3 ร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนอ่านบทสนทนาและข้อมูลในแผนผังอีกครั้ง หลังจากนั้น ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด true or false ในกิจกรรม Language Check ในหนังสือเรียน หน้า 3
- ครูและนักเรียนตรวจคำตอบร่วมกัน และให้นักเรียนแก้ไขข้อที่ผิดให้ถูกต้องด้วย (ดูเฉลยท้ายเล่ม)
- ครูประเมินความเข้าใจจากจำนวนคำตอบที่ถูกต้องโดยใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 80
 
 
 
 
กิจกรรมเสริมทักษะ/ประสบการณ์ทางภาษา
- ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดข้อ A และ B ในหนังสือแบบฝึกหัด New World 2 หน้า 1 เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวคำศัพท์เรื่อง School Subjects และ Ordinal Numbers (ดูเฉลยท้ายเล่ม)
 
ชั่วโมงที่ 2
กิจกรรม Pronunciation and Practice
1.   นำเข้าสู่บทเรียน
      -    ครูเขียนพยัญชนะ R และ L บนกระดานแล้วให้นักเรียนออกเสียงพร้อมกัน หลังจากนั้นครูเขียน GR และ CL, DR และ PL, FR และ BL ให้นักเรียนออกเสียงพร้อมกัน และครูยกตัวอย่างคำศัพท์ที่มีพยัญชนะเหล่านี้เป็นพยัญชนะต้น และเขียนบนกระดาน เช่น great, block, draw และ plane ให้นักเรียนอ่านออกเสียง และครูกล่าวชมนักเรียน
2.   แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
      -    ครูบอกนักเรียนว่า ในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้ฝึกออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำที่มี r และ l และสำนวนการพูดสนทนา แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพูดสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้
3.   ออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำ r และ l
      -    ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม Pronunciation ในหนังสือเรียน หน้า 3
      -    ครูชี้แจงนักเรียนว่า ในบทเรียนนี้นักเรียนจะพบคำศัพท์ที่มีพยัญชนะควบกล้ำที่มีเสียง r และ l ประมาณ 2-3 คำ และเสียงพยัญชนะ r และ l จะเป็นเสียงที่ 2 หรือพยัญชนะตาม ในคำศัพท์ที่มีพยัญชนะควบกล้ำนั้น
      -    ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 1 Track 4 ให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนดูคำศัพท์ในกิจกรรม Pronunciation ในหนังสือเรียน หน้า 3
      -    ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 1 Track 4 ให้นักเรียนฟังอีกครั้งและให้นักเรียนออกเสียงตาม
      -    ครูให้นักเรียนจับคู่และผลัดเปลี่ยนกันออกเสียงคำศัพท์ ครูเดินไปรอบ ๆ ห้องเรียนเพื่อสังเกตการออกเสียงของนักเรียน
4.   สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
      -    ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 1 Track 5 และให้นักเรียนดูกิจกรรม Practice ในหนังสือเรียน หน้า 3 ให้นักเรียนชี้ประโยคที่นักเรียนฟัง หลังจากนั้นครูบอกให้นักเรียนฟังซีดีบันทึกเสียงอีกครั้ง และให้นักเรียนอ่านตามบทสนทนาที่ฟัง
      -    ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างบทสนทนาที่ 1 แล้วให้นักเรียนจับคู่ผลัดเปลี่ยนกันเป็น A และ B ฝึกอ่านบทสนทนา
      -    ครูให้นักเรียนดูบทสนทนาที่ 1 อีกครั้ง และครั้งนี้เปลี่ยนชื่อ Daniel เป็น Emma แล้วให้นักเรียนตอบ
      -    ครูยกตัวอย่างบทสนทนาอีกประมาณ 3-4 บท โดยให้นักเรียนอาสาสมัครจำนวน 2 คน เป็นทั้งคนถามและคนตอบ และให้เปลี่ยนข้อมูลชื่อบุคคลด้วย
      -    ครูให้นักเรียนจับคู่สนทนาโดยใช้ข้อมูลจริง ๆ ของนักเรียนเองในการสนทนา
      -    ครูประเมินผลโดยใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการสนทนา และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้
 
กิจกรรมเสริมทักษะ/ประสบการณ์ทางภาษา
      -   
ชั่วโมงที่ 3
กิจกรรม Conversation
1.   นำเข้าสู่บทเรียน
      -    ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับวิชาที่นักเรียนเรียนเพิ่มเติมหลังเลิกเรียนทั้งที่โรงเรียนจัดให้และหรือที่นักเรียนหาเรียนเองข้างนอก โดยครูช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของคำศัพท์ตามความต้องการของนักเรียน
      -    ครูให้นักเรียนดูภาพจากกิจกรรม Conversation ในหนังสือเรียน หน้า 4 ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้คำถาม ดังนี้
            -     Where are the people? (At the art course.)
            -     What are they doing? (They are talking.)
2.   แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
      -    ครูบอกนักเรียนว่า ในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการสมัครเรียนเพิ่มเติม แล้วสามารถพูดสนทนาหน้าชั้นเรียนและแสดงบทบาทสมมติได้
3.   ฟังและอ่านบทสนทนา
      -    ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 1 Track 6 ครูสั่งให้นักเรียนปิดหนังสือเรียน และให้ฟังบทสนทนาจากซีดีบันทึกเสียง 1 รอบ แล้วถามนักเรียนว่าบทสนทนาที่นักเรียนฟังเกี่ยวกับอะไร โดยใช้คำถาม What is the conversation about? คำตอบจากนักเรียนอาจหลากหลาย
      -    ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนและดูบทสนทนาในกิจกรรม Conversation ในหนังสือเรียน หน้า 4 และครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 1 Track 6 ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง และครั้งนี้ให้นักเรียนอ่านตามในใจ
      -    ครูให้นักเรียนทำความเข้าใจคำถามในกิจกรรม About the Conversation ในหนังสือเรียน หน้า 4 โดยครูอ่านคำถามทุกคำถาม และเปิดโอกาสให้นักเรียนถามถ้านักเรียนไม่เข้าใจคำถาม
      -    ครูให้นักเรียนจับคู่ตอบคำถาม และตรวจคำตอบโดยให้นักเรียนอ่านคำตอบพร้อมกันในชั้นเรียน
            (ดูเฉลยท้ายเล่ม)
      -    ครูอธิบายความหมายของคำศัพท์ register โดยครูเขียนความหมายเป็นภาษาอังกฤษบนกระดาน ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจก็อนุญาตให้หาความหมายจากพจนานุกรม
      -    ครูให้นักเรียนอาสาสมัครจำนวน 2 คน อ่านบทสนทนาให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาท่าทาง น้ำเสียง ให้เป็นธรรมชาติ สมจริงที่สุด
      -    ครูให้นักเรียนจับคู่ แล้วให้แต่ละคู่สนทนาพร้อมกับแสดงท่าทาง ใช้ภาษา น้ำเสียง ประกอบการสนทนา ครูเดินสังเกตการพูดสนทนารอบ ๆ ห้องเรียน และคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการออกเสียง
      -    ครูให้นักเรียนแต่ละคู่พูดสนทนาหน้าชั้นเรียน และครูประเมินการสนทนาของนักเรียนโดยใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการสนทนา และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้
      -    ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสะกดชื่อและนามสกุลว่า เนื่องจากในประเทศสหรัฐอเมริกามีคนที่มีชื่อคล้ายกัน หรือเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน ทุกครั้งจึงต้องให้มีการสะกดชื่อให้ฟัง และเพื่อเป็นการทบทวนเรื่องพยัญชนะ ครูจึงให้นักเรียนสะกดชื่อและนามสกุลของนักเรียนให้เพื่อนฟัง ครูให้นักเรียนดูสำนวน I’m interested in… ในบทสนทนา และบอกนักเรียนว่าเป็นสำนวนที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นบทสนทนา ซึ่งมีความหมายว่า ผู้พูดมีความต้องการสิ่งนั้นมาก
      -    ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมบทบาทสมมติ โดยครูเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ After school classes บนกระดาน เช่น
            -     After school classes:  Drawing
                                                        French
                                                        Chinese
                                                        Dancing
                                                        Word processing
      -    ครูให้นักเรียนเลือกกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ หลังจากนั้นให้นักเรียนจับคู่กันแสดงบทบาทสมมติโดยใช้ข้อมูลที่นักเรียนเลือก และใช้บทสนทนาเดิมเป็นตัวอย่าง ให้นักเรียนสลับบทบาทกันเป็น receptionist
      -    ครูประเมินการแสดงบทบาทสมมติโดยใช้แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้
 
กิจกรรมเสริมทักษะ/ประสบการณ์ทางภาษา
      -    ครูให้นักเรียนแต่ละคนแต่งบทสนทนาโดยใช้ข้อมูลของนักเรียนเอง เพื่อฝึกความชำนาญด้านการเขียน และให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันดูผลงานการเขียนกับเพื่อนในชั้นเรียน
 
ชั่วโมงที่ 4
1.   นำเข้าสู่บทเรียน
      -    ครูให้นักเรียนดูรูปภาพในกิจกรรม Listening ในหนังสือเรียน หน้า 4 แล้วให้นักเรียนพูดสิ่งที่นักเรียนเห็นจากรูปภาพ พร้อมกับอธิบายให้นักเรียนฟังว่า เป็นภาพของนักเรียนในห้องเรียนการสอนเต้นรำที่นักเรียนเหล่านี้ไปเรียนหลังเลิกเรียน
2.   แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
      -    ครูบอกนักเรียนว่า ในหน่วยการเรียนรู้นี้ นักเรียนจะได้ฟังบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ แล้วสามารถบอกรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟังได้
3.   ฟังบทสนทนา
      -    ครูให้นักเรียนดูภาพในกิจกรรม Listening ในหนังสือเรียน หน้า 4 อีกครั้ง และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ โดยครูอาจใช้คำถาม What do you think about the picture?
      -    ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 1 Track 7 ให้นักเรียนฟัง หลังจากนั้นให้นักเรียนอ่านประโยคในกิจกรรม Listening ในหนังสือเรียน หน้า 4 ซึ่งเป็นกิจกรรม true or false ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนถามถ้านักเรียนไม่เข้าใจประโยคที่นักเรียนอ่าน
      -    ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 1 Track 7 ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง และครั้งนี้ครูให้นักเรียนเขียน true หรือ false ในแต่ละประโยคในกิจกรรม Listening
      -    ครูและนักเรียนตรวจสอบคำตอบร่วมกัน โดยครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 1 Track 7 ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง (ดูเฉลยท้ายเล่ม)
      -    ครูประเมินความเข้าใจจากจำนวนคำตอบที่ถูกต้อง โดยใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 80
กิจกรรมเสริมทักษะ/ประสบการณ์ทางภาษา
      -    ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 1 Track 7 ในกิจกรรม Listening ในหนังสือเรียน หน้า 4 ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง แล้วให้นักเรียนเขียนบทสนทนาลงในสมุด
      -    ครูเปิดซีดีบันทึกเสียงให้นักเรียนฟังตามจำนวนครั้งที่นักเรียนต้องการ เพื่อฝึกทักษะการฟังและการเขียนของนักเรียน
 
ชั่วโมงที่ 5
กิจกรรม Grammar
1.   นำเข้าสู่บทเรียน
      -    ทบทวนความรู้เดิมเรื่อง Verb to be โดยครูเขียนคำสรรพนามทั้งที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์บนกระดาน หลังจากนั้นครูวาดตารางซึ่งมีหัวข้อ is/am/are และให้นักเรียนจัดกลุ่มคำสรรพนามกับ Verb to be ที่เหมาะสม ครูและนักเรียนเฉลยคำตอบร่วมกัน
2.   แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
      -    ครูบอกนักเรียนว่า ในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางไวยากรณ์เรื่อง Verb to be และ Wh- Questions แล้วสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้
3.   เข้าใจและใช้ Verb to be
      -    ครูให้นักเรียนศึกษารายละเอียดเรื่อง Verb to be จากกรอบ Grammar ในหนังสือเรียน หน้า 5 หลังจากนั้นครูเขียนคำสรรพนามบนกระดาน และให้นักเรียนบอก Verb to be ที่ใช้กับคำสรรพนามเหล่านี้
            -     I                You             We                 They                 He                      She
      -    ครูให้นักเรียนบอกรูปย่อของคำสรรพนามกับ Verb to be และครูเขียนรูปเต็ม เช่น
            -     He’s         =      He is
            -     I’m                    =             I am
            -     You’re     =      You are
            -     She’s        =      She is
            -     We’re       =      We are
            -     They’re    =      They are
      -    ครูอธิบายนักเรียนว่า I, He, She เป็นคำสรรพนามเอกพจน์ We, They เป็นคำสรรพนามพหูพจน์ และอธิบายนักเรียนเพิ่มเติมว่า You เป็นได้ทั้งคำสรรพนามเอกพจน์และพหูพจน์
      -    ครูให้นักเรียนฝึกการใช้ Verb to be โดยครูพูดคำสรรพนาม I/You/He/She/We/They แล้วให้นักเรียนพูดรูปย่อของคำสรรพนามและ Verb to be ดังนี้
            -     Teacher: He is
            -     Students: He’s
      -    ครูพูดเป็นรูปประโยคเต็ม ๆ และนักเรียนพูดเป็นประโยครูปย่อ เช่น
            -     Teacher: He is tall.
            -     Students: He’s tall.
      -    ครูเขียนประโยคที่สมบูรณ์บนกระดาน และให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคปฏิเสธ เช่น
            -     Teacher: They are from Mexico.
            -     Students: They aren’t from Mexico.
      -    ครูบอกนักเรียนว่าในการเขียนเป็นประโยคปฏิเสธสามารถเขียนได้ 2 แบบ และครูเขียนให้นักเรียนดูบนกระดาน ดังนี้
            -     Teacher: They are from Mexico.
            -     Students: They aren’t from Mexico.
                                    They’re not from Mexico.
      -    ครูเขียนคำสรรพนาม I/You/He/She/We/They แล้วให้นักเรียนแต่งประโยคเป็นรูปปฏิเสธทั้ง 2 แบบ ครูบอกนักเรียนว่า การเขียนประโยคปฏิเสธของประธาน I เขียนรูปย่อได้แบบเดียวเท่านั้น ครูเขียนตัวอย่างให้นักเรียนดูบนกระดาน คือ I am not… = I’m not…
      -    ครูเขียนประโยคบอกเล่าบนกระดาน และให้นักเรียนอาสาสมัครเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธ เช่น
            -     I’m in seventh grade. = ………………………………….
            -     He’s from France.      = ………………………………….
      -    ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้จากกรอบ Grammar ในหนังสือเรียน หน้า 5 อีกครั้ง เสร็จแล้วครูถามและให้นักเรียนตอบโดยใช้คำถามเหล่านี้ คือ
            -     Are you French?
            -     Is John in seventh grade?
      -    หลังจากนั้นครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการถามและการตอบคำถามแบบสั้นจากกรอบ Grammar แล้วครูสรุปให้นักเรียนฟังว่า รูปแบบการปฏิเสธมี 2 รูปแบบ แต่สำหรับประธานที่เป็นสรรพนาม I สามารถตอบได้แบบเดียวเท่านั้น
      -    ครูอ่านคำถามทางซ้ายมือในกรอบ Grammar ให้นักเรียนตอบรับในรูปประโยคบอกเล่า หลังจากนั้นให้ตอบปฏิเสธ โดยให้นักเรียนตอบปฏิเสธทั้ง 2 รูปแบบ
      -    ครูให้นักเรียนเขียนประโยคคำถามและคำตอบโดยใช้ Verb to be และให้นักเรียนพูดนำเสนอคำถาม และให้เพื่อนในชั้นเรียนตอบแบบสั้น
            -    Wh- Questions: Who, What, Where
      -    ครูวาดตารางและเขียน Who, What, Where บนกระดาน และเขียนคำตอบกำกับ ดังนี้
Question words Answers
Who’s that? That’s Ivan.
What’s his last name? It’s Petrovitch.
Where’s he from? He’s from Russia.
      -    ครูอ่านประโยคคำถามและชี้คำตอบให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน หลังจากนั้นครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา เรื่อง Wh Questions จากกรอบ Grammar ในหนังสือเรียน หน้า 5 อีกครั้ง เป็นการทบทวน และครูย้ำว่า Who’s และ What’s เป็นรูปย่อของ Who is และ What is
      -    ครูอ่านคำถามทางซ้ายมือในกรอบ Grammar และครูให้นักเรียนอ่านคำตอบพร้อมกัน
      -    ครูเขียนคำถามและคำตอบบนกระดาน แล้วให้นักเรียนจับคู่คำถามและคำตอบที่ถูกต้อง ดังนี้
Match the question words with the answers.  
Question words Answers
1.   What’s Emma’s favorite subject? A.  It’s Ivan.
2.   Who is the new math teacher? B.  It’s science.
3.   What’s your name? C.  He’s Mr. Wilson.
            (เฉลยคำตอบ: 1 = B, 2 = C, 3 = A)
      -    ครูอาจให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดให้มาก ๆ เพื่อฝึกความชำนาญ
4.   อ่านออกเสียงบทสนทนาที่ใช้ Verb to be
      -    ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม Grammar A ในหนังสือเรียน หน้า 5
      -    ครูอ่านออกเสียงคำสั่งและอ่านประโยคคำถามแรก และให้นักเรียนเติม Verb to be ที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ครูพูดประโยคที่สมบูรณ์ ดังนี้ Who is that boy? ครูให้นักเรียนพูดประโยคที่ใช้รูปย่อของ Who is คือ Who’s และครูอธิบายนักเรียนเพิ่มเติมว่า Who’s นิยมใช้ในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน
      -    ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม Grammar A เป็นรายบุคคลหรือเป็นคู่ได้ เมื่อนักเรียนทำเสร็จ ครูให้นักเรียนจับคู่อ่าน ออกเสียงบทสนทนาที่สมบูรณ์เพื่อตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง (ดูเฉลยท้ายเล่ม)
      -    ครูย้ำว่า รูปย่อของ Verb to be นิยมใช้หลังคำสรรพนาม และ Wh- Questions
      -    ครูให้นักเรียนจับคู่อ่านบทสนทนา ครูสังเกตการออกเสียง
      -    ครูประเมินการอ่านออกเสียงของนักเรียนโดยใช้แบบประเมินการอ่านออกเสียง และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้
5.   พูดสนทนา
      -    ครูให้นักเรียนดูรายวิชาในตาราง ในกิจกรรม Grammar B ในหนังสือเรียน หน้า 6
      -    ครูแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม A และ B ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาในกิจกรรม Grammar B ในหนังสือเรียน หน้า 6 และครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบ โดยใช้ข้อมูลในตาราง ตัวอย่างคำถาม เช่น
            -     Where’s the geography class?
            -     Who’s the art teacher?
      -    ครูให้นักเรียนจับคู่แต่งบทสนทนาโดยใช้โครงสร้างเหมือนบทสนทนาตัวอย่าง และใช้ข้อมูลในตาราง หลังจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคู่อ่านบทสนทนาคู่ละ 1 บทสนทนา ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของครู
      -    ครูให้นักเรียนจับคู่แต่งบทสนทนาโดยใช้ข้อมูลของนักเรียนเอง ทั้งข้อมูลรายวิชา ห้องเรียน และครูผู้สอน หลังจากนั้นให้นักเรียนพูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
      -    ครูประเมินการพูดของนักเรียนโดยใช้เกณฑ์การประเมินการพูด และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้
6.   เขียนกรอกแบบฟอร์ม
      -    ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม Grammar C ในหนังสือเรียน หน้า 6 ให้นักเรียนบอกชื่อสถานที่หรือสถานการณ์ที่ผู้คนจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โดยครูให้แนวคิดว่า จะเป็นข้อมูลเพื่อ to register for a class, to get official government documents, to buy things online หลังจากนั้นครูถามนักเรียนว่า นักเรียนกรอกแบบฟอร์มครั้งล่าสุดเมื่อไหร่
      -    ครูให้นักเรียนดูแบบฟอร์ม School Registration ในกิจกรรม Grammar C ในหนังสือเรียน หน้า 6 และให้นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจประเด็นในแบบฟอร์ม ครูอนุญาตให้นักเรียนถามถ้านักเรียนไม่เข้าใจ และให้นักเรียนทำกิจกรรม Grammar C
      -    ครูตรวจการทำกิจกรรม Grammar C ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมินการเขียน และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้
      -    ครูให้นักเรียนจับคู่ และให้นักเรียนถาม-ตอบกันเกี่ยวกับข้อมูลที่นักเรียนเติมในแบบฟอร์ม โดยครูให้ตัวอย่างคำถาม เช่น What’s your first name? และครูบอกนักเรียนว่า นักเรียนสามารถใช้คำถาม What ในการตั้งคำถามได้ทุกประเด็นในแบบฟอร์ม
กิจกรรมเสริมทักษะ/ประสบการณ์ทางภาษา
      -    ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ข้อ C, D และ E ในหนังสือแบบฝึกหัด New World 2 หน้า 2-3 เพื่อฝึกความชำนาญเกี่ยวกับการแนะนำตัวและการใช้ Verb to be และ Wh- Questions (ดูเฉลยท้ายเล่ม)
 
ชั่วโมงที่ 6
กิจกรรม Speaking
1.   นำเข้าสู่บทเรียน
      -    ครูเขียนชื่อคน ตัวเลข จำนวนนักเรียนในห้องเรียน ตัวเลขระดับชั้น ชื่อรายวิชา และชื่อนักเรียนในห้องเรียน บนกระดาน และให้นักเรียนทายว่า ข้อมูลที่ครูหมายถึงอะไรบ้าง (คำตอบอาจหลากหลาย)
      -    ครูใช้คำถามที่ใช้ Wh- Questions: Who, What, และ Where ในการถามเพื่อใช้ข้อมูลที่ครูเขียนบนกระดานเป็นคำตอบ
2.   แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
      -    ครูบอกนักเรียนว่า ในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้ฝึกพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว แล้วสามารถพูดสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้
3.   สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
      -    ครูอ่านออกเสียงประโยคคำถามจากกิจกรรม Speaking ในหนังสือเรียน หน้า 6 และเปิดโอกาสให้นักเรียนถามถ้านักเรียนไม่เข้าใจประโยคคำถาม
      -    ครูให้นักเรียนจับคู่ทำกิจกรรม Speaking และให้นักเรียนผลัดเปลี่ยนกันถาม-ตอบ โดยครูคอยสังเกตการสนทนาของนักเรียน และให้ความช่วยเหลือในเรื่องคำศัพท์และการออกเสียงที่ถูกต้อง
      -    ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ผลัดเปลี่ยนกันถาม-ตอบหน้าชั้นเรียน
      -    ครูประเมินการสนทนาของนักเรียนโดยใช้แบบประเมินการสนทนากิจกรรมคู่ และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้
 
ชั่วโมงที่ 7
กิจกรรม Reading
1.   นำเข้าสู่บทเรียน
      -    ครูให้นักเรียนดูภาพจากกิจกรรม Reading ในหนังสือเรียน หน้า 7 แล้วถามนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่าเรื่องที่นักเรียนกำลังอ่านเกี่ยวกับอะไร โดยใช้คำถาม ดังนี้
            -     What do you think the reading is about?
      -    ครูอ่านออกเสียงคำสั่งให้นักเรียนฟังและถามนักเรียนว่า นักเรียนสามารถพูดอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนบ้าง โดยครูใช้คำถามว่า What can you say about school? และคำตอบที่อาจเป็นไปได้ เช่น
            -     Students use blackboards.
            -     Students read to the class.
            -     School buildings are simply made.
2.   แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
      -    ครูบอกนักเรียนว่า ในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้อ่านบทอ่านเกี่ยวกับนักเรียน 2 คน แล้วสามารถบอกรายละเอียดสนับสนุนเรื่องที่อ่านได้
3.   อ่านบทอ่าน
      -    ครูบอกนักเรียนอีกครั้งว่า นักเรียนจะได้อ่านบทอ่านเกี่ยวกับเด็กนักเรียน 2 คน คนหนึ่งมาจากประเทศปากีสถาน และอีกคนหนึ่งมาจากประเทศเคนย่า หลังจากนั้นครูแสดงแผนที่โลกและให้ตัวแทนนักเรียนออกไปชี้ให้เพื่อนดูว่า ประเทศทั้งสอง อยู่ตรงส่วนไหนของโลก และให้นักเรียนบอกในสิ่งที่นักเรียนทราบเกี่ยวกับประเทศทั้งสอง
      -    ครูให้นักเรียนแต่ละคนอ่านบทอ่านเรื่อง The Will to Learn ในกิจกรรม Reading ในหนังสือเรียน หน้า 7
หลังจากนั้นครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 1 Track 8 ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนพูดสรุปเกี่ยวกับบทอ่านที่ฟังโดยใช้คำพูดของนักเรียนเอง
      -    ครูอ่านออกเสียงประโยคทั้ง 5 ในกิจกรรม About the Reading ในหนังสือเรียน หน้า 7 และให้นักเรียนอ่านพร้อมกันอีกครั้ง หลังจากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามโดยให้เขียนตอบ true หรือ false ลงหน้าประโยคแต่ละประโยคที่นักเรียนคิดว่าเป็นจริงหรือไม่จริงตามข้อมูลเนื้อหาที่นักเรียนอ่าน เสร็จแล้วนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบ (ดูเฉลยท้ายเล่ม)
      -    ครูประเมินความเข้าใจการอ่านจากจำนวนคำตอบที่ถูกต้อง โดยใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 80
      -    ครูให้นักเรียนอ่านบทอ่านอีกครั้งและให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่นักเรียนไม่คุ้นเคยหรือไม่ทราบความหมาย
      -    ครูให้นักเรียนบอกคำศัพท์นั้นและครูเขียนบนกระดาน นักเรียนในห้องช่วยกันบอกความหมายถ้านักเรียนทราบ
      -    ครูบอกความหมายเป็นภาษาอังกฤษ และถ้านักเรียนไม่เข้าใจครูอนุญาตให้นักเรียนใช้พจนานุกรมในการหาความหมายได้
      -    ครูอธิบายความหมายคำศัพท์ข้างล่างนี้เพิ่มเติม โดยเขียนคำศัพท์และความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษบนกระดานให้นักเรียนอ่านและจดบันทึกไว้ในสมุด ดังนี้
            -     village                                -     athlete                                      -    marathon (ดูข้อมูลคำศัพท์)
      -    ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 1 Track 8 อีกครั้ง และให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทอ่านพร้อมกันเพื่อฝึกการอ่านออกเสียง
กิจกรรมเสริมทักษะ/ประสบการณ์ทางภาษา
      -    ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ข้อ F ในหนังสือแบบฝึกหัด New World 2 หน้า 4 เพื่อฝึกเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนตัว และการตอบด้วย Verb to be (ดูเฉลยท้ายเล่ม)
 
ชั่วโมงที่ 8
กิจกรรม Writing
1.   นำเข้าสู่บทเรียน
      -    ครูเขียนประโยคคำถามจากกิจกรรม Writing ในหนังสือเรียน หน้า 7 บนกระดาน และอ่านให้นักเรียนฟัง ดังนี้
            - How is your school different from Hakima’s and Jomo’s?
      -    ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนถามเกี่ยวกับความหมายของประโยคคำถามถ้านักเรียนไม่เข้าใจ
2.   แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
      -    ครูบอกนักเรียนว่า ในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะต้องเขียนบรรยายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างโรงเรียนของนักเรียนและโรงเรียนของ Hakima และ โรงเรียนของ Jomo
 
3.   เขียนบรรยายความแตกต่าง
      -    ครูให้นักเรียนอ่านบทอ่านจากกิจกรรม Reading ในหนังสือเรียน หน้า 7 หลังจากนั้นครูให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างโรงเรียนของนักเรียนกับโรงเรียนของ Hakima และ Jomo โดยครูนำเสนอแนวความคิด (Idea) ของครูและเขียนบนกระดาน เช่น
            -     We live near school. Jomo runs far to school. We have big blackboards and computers in our school. Hakima doesn’t have big blackboards or computers in her school.
      -    ครูให้นักเรียนเขียนบรรยายเปรียบเทียบเกี่ยวกับโรงเรียนของนักเรียนกับโรงเรียนของ Hakima และโรงเรียนของ Jomo โดยให้นักเรียนใช้ถ้อยคำภาษาและข้อมูลของนักเรียนเอง
      -    ครูแนะนำว่านักเรียนสามารถเขียนเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนของนักเรียนกับของ Hakima หรือ Jomo ก่อนหรือหลังก็ได้ และนักเรียนสามารถใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคำศัพท์ได้ตามความต้องการ
      -    ครูประเมินงานเขียนบรรยายเปรียบเทียบของนักเรียนโดยใช้เกณฑ์การประเมินการเขียน และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้
กิจกรรมเสริมทักษะ/ประสบการณ์ทางภาษา
      -   
10. สื่อการสอน
      10.1 หนังสือเรียน Your Space 3 หน้า 2-3
      10.2 หนังสือแบบฝึกหัด Your Space 3 หน้า 1
      10.3 ซีดีบันทึกเสียง
      10.4เครื่องเล่นซีดี
11. แหล่งเรียนรู้ในหรือนอกสถานที่
     11.1 ห้องสมุดโรงเรียน
     11.2 ห้องค้นคว้าทางInternet
12. การวัดและประเมินผล
     12.1 การประเมินตามตัวชี้วัด
 

เข้าดู : 2333 ครั้ง