• ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 - ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ K P A

กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้/หน่วยการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด/จุดประสงค์
ชื่อหน่วย ชั่วโมง  
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้
 
 
 
 
คะแนนที่ประเมิน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม รวม คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค รวมคะแนนทั้งหมด
K P A ๕๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐๐
๑. การอ่านออกวินิสาร ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรอง อ่านได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
๒. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ
๓. ต้องระบุความแตกต่างของคำที่มี
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย
๔.ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่อง แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด
๕. บันทึก ย่อความ และรายงาน วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ
๖. มีมารยาทในการอ่าน
๑๕ -  
๒. การเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
๑. คัดลายมือที่ถูกต้อง จะต้อง
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๒. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับของภาษา
๓. เขียนชีวประวัติ หรืออัตชีวประวัติ เขียนย่อความ
๔. มีมารยาทในการเขียน
๑๕ -  
๓. การพูดเรื่องจากสื่อที่ฟังและดู ๑. พูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและดู
๒. สามารถนำข้อคิดที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
๓. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีมารยาท
 
๑๕ -  
 
๔. การใช้คำในภาษาไทย ๑๐ ๑. จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
๒. ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติได้อย่างถูกต้อง
๓. อธิบายความหมายของคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
๔. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน เพื่อสร้างประโยคที่สละสลวยสื่อความหมายได้ชัดเจน
๕. วิเคราะห์ระดับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้องและเหมาะสม
 
๑๐ - ๑๕  
๕. การแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ ๑. บอกลักษณะฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพได้
๒. แต่งบทร้อยกรองประเภท
โคลงสี่สุภาพได้ให้ถูกต้องตามลักษณะบังคับ
๓. เลือกสรรถ้อยคำภาษาที่มีความหมายลึกซึ้ง กินใจ และมีความไพเราะ
- ๑๐ -  
๖. บทละครพูด                                  เรื่องเห็นแก่ลูก ๑. ศึกษาวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี       ต้องสามารถสรุปเนื้อหา เขียนกรอบแนวคิด วิจารณ์ความสมเหตุสมผล 
๒. ลำดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าของเรื่อง
๓. สรุปความรู้ ข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๔. พูดโน้มน้าว โดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผล               และน่าเชื่อถือ
- ๑๐ -  
๗. พระอภัยมณี ตอน                       พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ๑. สรุปเนื้อหา วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าของเรื่อง
๒. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อ
๓. นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๔. ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด 
- ๑๐ -  
๘. พระบรมราโชวาท ๑. ศึกษาวรรณคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์                  ในประวัติศาสตร์เรื่อง พระบรมราโชวาท
๒. สรุปเนื้อหา วิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าของเรื่อง
๓. สรุปความรู้และข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
 
- ๑๐ -  
อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค
คะแนนระหว่างภาค                    70 : 30 คะแนน
คะแนนระหว่างภาค                    50       คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค                  20       คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค                 30       คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น                     100       คะแนน
 
 

เข้าดู : 1165 ครั้ง