• ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 - ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
 
รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ภาคเรียนที่ ๑                                 เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                 จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
..............................................................................................................................................................
 
คำอธิบายรายวิชา
 
                ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง  เหมาะสม  ระบุความแตกต่างของคำ  ใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน  เขียนกรอบความคิด  วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน  ฝึกการคัดลายมือ  เขียนข้อความ  ชีวประวัติ  ย่อความ  จดหมายกิจธุระ  อธิบาย  ชี้แจงแสดงความคิดเห็น  และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  พูดแสดงความคิดเห็น  พูดวิเคราะห์  วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  จำแนกและใช้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  วิเคราะห์ประโยคซับซ้อน  ระดับภาษา  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากการอ่านวรรณกรรม
                โดยใช้กระบวนการทางภาษา  การสืบค้นความรู้  การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิดการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน
                เห็นคุณค่าของภาษาไทย  นำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ    
 
 
รหัสตัวชี้วัด
 
                ท ๑.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,  ม.๓/๕,  ม.๓/๖
                ท ๒.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,  ม.๓/๕,  ม.๓/๖
                ท ๓.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓
                ท ๔.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓
                ท ๕.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒
 
 
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด
 

เข้าดู : 847 ครั้ง