• ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 - ครูวิศิษฎ์ เทียมม่วง
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

คำอธิบายรายวิชา

                 ศึกษาการอ่านออกเสียงประกอบด้วย  บทร้อยแก้วที่เป็นบทความปกิณกะ บทร้อยกรอง  เช่นกาพย์ยานี ๑๑  กาพย์ฉบัง ๑๖  และโครงสี่สุภาพ  การอ่านตามความสนใจ  เช่น หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวัยของนักเรียน  หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนด มีมารยาทในการอ่าน การเขียนข้อความตามสถานการณ์  และโอกาสต่าง ๆ  เช่น การโฆษณา คติพจน์  สุนทรพจน์  การเขียนจดหมายกิจธุระ  จดหมายเชิญวิทยากร  จดหมายขอความอนุเคราะห์  จดหมายแสดงความขอบคุณ  การเขียน  อธิบาย  ชี้แจงแสดงความคิดเห็น  และโต้แย้ง ในเรื่องต่าง ๆ การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้  ความคิดเห็น  หรือโต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ เช่น บทโฆษณา   บทความทางวิชาการ  การกรอกแบบสมัครงาน  การเขียนรายงานได้แก่  การเขียนรายงาน  จากการศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงานโครงงาน มีมารยาทในการเขียน  การพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่นการพูดโต้วาที การอภิปราย  การพูดยอวาที  การพูดโน้มน้าว มีมารยาทในการฟัง  การดู และการพูด ประโยคซับซ้อน คำทับศัพท์  คำศัพท์บัญญัติ กลอนสุภาพโคลงสี่สุภาพ  วรรณคดี  วรรณกรรม และ วรรณกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับ พิธีกรรม เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี  การวิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดี และวรรณกรรม บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า บทอาขยานตามที่กำหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ
               โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียน  ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษากระบวนการตระหนัก กระบวนการสร้างเจตคติ กระบวนการสร้างค่านิยม  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา    เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

 

เข้าดู : 632 ครั้ง