• คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (ภาคเรียนที่ 2) - ครูธรรมภรณ์ ปักกาเร
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

บทที่ 3
ตัวชี้วัด

• เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• หลักการบวกและการคูณ
• การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด
• การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด
จุดมุ่งหมาย
1. ใช้หลักการนับเบื้องต้นในการแก้ปัญหา
2. ใช้วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมดในการแก้ปัญหา

3. ใช้วิธีจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมดในการแก้ปัญหา

บทที่ 4

ตัวชี้วัด
• หาความน่าจะเป็นและนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
• ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
จุดมุ่งหมาย
1. หาปริภูมิตัวอย่างและเหตุการณ์
2. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหา 

เข้าดู : 761 ครั้ง