• ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.3 - ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

โครงสร้างรายวิชา

 โครงสร้างรายวิชา
 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  รายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
          รหัสวิชา ท ๒๓๒๐๑                                  รายวิชา หลักภาษาไทย
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                ภาคเรียนที่ ๑                      
          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                     จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง)
น้ำหนัก
คะแนน
ธรรมชาติของภาษา ๑.อธิบายลักษณะธรรมชาติของภาษาได้ ธรรมชาติของภาษา
เสียงในภาษาไทย ๒. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทยได้ เสียงพยัญชนะ
เสียงสระ
เสียงวรรณยุกต์
คำและหน้าที่ของคำ ๓.วิเคราะห์คำและหน้าที่ของคำได้ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน ๑๐
โครงสร้างประโยค ๔.วิเคราะห์โครงสร้างประโยคได้ ประโยคสามัญ ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน ๑๐
การสร้างคำ ๕.อธิบายลักษณะการสร้างคำได้ คำมูล คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน คำสมาส ๑๐
คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ ๖.ระบุคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศได้ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ   ๑๐
บทร้อยกรอง ๗.บอกฉันทลักษณ์บทร้อยกรองได้ถูกต้อง หลักการแต่งโคลงสี่สุภาพ ๑๐
สอบกลางภาค   ๒๐
สอบปลายภาค   ๒๐
รวม ๒๐ ๑๐๐
 

เข้าดู : 3799 ครั้ง