ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2563
22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 2/2563
22 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 0/0
22 มี.ค. 64 sar ครูสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
1 ก.พ. 64 เกียรติบัตร PLC ประเทศ คุรุสภา 2/2563