ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการจันทร์เพ็ญ ทองดวง 2/2563
23 มี.ค. 64 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
11 มี.ค. 64 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 เขต/จังหวัด สพม.มค. 2/2563
1 ม.ค. 13 กิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2/2563