นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

นายอรรถกร แว่นไธสง ม.6/2
นางสาวนริศรา  นารี ม.5/2

 
3 ม.ค. 62 | รับชม : 299 ครั้ง