เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน ยลยินวิทยาศาสตร์ ปราชญ์ภาษาไทย ก้าวไกลในอาเซียน รักเรียนห้องสมุด

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ ภายใต้ชื่องาน “เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน ยลยินวิทยาศาสตร์ ปราชญ์ภาษาไทย ก้าวไกลในอาเซียน รักเรียนห้องสมุด “ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีกิจกรรมหลากหลาย เต็มไปด้วยสาระความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก และในวันนี้ทางโรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนจาก ศึกษานิเทศก์จาก สพม 26
16 ส.ค. 61 | รับชม : 298 ครั้ง