ประเพณีผลิตข้าวนาปี

เชิญชวนผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ว่างเว้นจากภาระกิจ 
ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว 
ณ แปลงเกษตร
ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:30 น. เป็นต้นไป

การแต่งกาย
นักเรียน : ชุดพละ
ครู : ชุดตามความสะดวก
17 พ.ย 65 | รับชม : 619 ครั้ง