การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ผู้ศึกษา   นางกฤษณา  ประสมศรี  
ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์   
ปีที่รายงาน  ปีการศึกษา  2563 
 
บทคัดย่อ
 
 การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ในด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการและด้าน ผลผลิต  กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ครูโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ จำนวน  4  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  8  คน  ผู้ปกครองนักเรียน 18  คนและนักเรียน จำนวน  20  คน  ปีการศึกษา  2563 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่  แบบประเมินโครงการประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์  จำนวน 1 ฉบับ มีค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 และแนวการสนทนากลุ่ม (Focused Group Discussion)  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
              ผลการประเมิน พบว่า      
1. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)   ผู้บริหาร  ครู   คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนกั เรียน  มีความคิดเห็นต่อโครงการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.77, S.D. = 0.54)  โดยความคิดเห็นของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู นักเรียน และผู้ปกครองตามลำดับ โดยสรุปผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ผู้บริหาร  ครู   คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนกั เรียน  มีความคิดเห็นต่อโครงการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X = 4.82, S.D. = 0.54)  โดยความคิดเห็นของ ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ความคิดเห็นของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ผู้บริหารและครูตามลำดับ โดยสรุปผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้     

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ผู้บริหาร  ครู   คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนกั เรียน  มีความคิดเห็นต่อโครงการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X = 4.79, S.D. = 0.51)  โดยความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครู มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ตามลำดับ โดยสรุปผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

4. ด้านผลผลิต (Product  Evaluation)  ผู้บริหาร  ครู   คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนกั เรียน  มีความคิดเห็นต่อโครงการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X = 4.85, S.D. = 0.55)  โดยความคิดเห็นของผู้บริหารและครู มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามลำดับ โดยสรุปผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
22 ม.ค. 64 | รับชม : 276 ครั้ง