นักศึกษาวิชาทหาร เข้าฝึกที่วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

18 มิ.ย. 62 | รับชม : 548 ครั้ง