สภานักเรียนจำหน่ายสลากกาชาดสมนาคุณ

สภานักเรียนจำหน่ายสลากกาชาดสมนาคุณงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม