คณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

คณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ