นักศึกษาวิชาทหาร เข้าฝึกที่วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

นักศึกษาวิชาทหาร เข้าฝึกที่วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม