สภานักเรียนเข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติการ เวทีเสวนาการดำเนินการสภานักเรียน สพม.26

30 กันยายน 2561 ประธานสภานักเรียน เลขานุการ เเละคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน นายจักราวุธ สาตารม ได้เข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติการ/เวทีเสวนาการดำเนินการสภานักเรียนในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ภายใต้โครงการสภานักเรียนไทยในยุคไทยเเลนด์ 4.0 ประจำปี2561 ณ ห้องประชุมเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26