คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นพ.ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นพ.ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก