พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกสามัญรุ่นใหญ่

พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกสามัญรุ่นใหญ่