กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เทคนิคการควบคุมวินัยนักเรียนด้วยการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในรายวิชาพลศึกษา