เข้าร่วมอบรมโครงการ STEM Education

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ STEM Education ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม